www.betsson.com casino

2^26

2^26

Der Bosch Professional Bohrhammer GBH F mit SDS-Plus Aufnahme ist ein schneller Allrounder für den täglichen Einsatz. Er überzeugt mit einer. Preisvergleich für Bosch Professional GBH Elektro-Bohr-/Meißelhammer inkl. Koffer ✓ Bewertungen ✓ Produktinfo ⇒ Leistung: W • Leerlaufdrehzahl. Bereits ab ,00 € ✓ Große Shopvielfalt ✓ Testberichte & Meinungen ✓ | Jetzt Bosch GBH F Professional Bohrmaschine günstig kaufen bei pianogiovanidestradige.eu

2^26 Video

Found & Lost - Critical Role - Campaign 2, Episode 26

2^26 - infinitely possible

Einwandfrei funktioniert auch die Drehzahlregelung der Maschine. Frankenstein in Horror. Alle 97 Rezensionen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf diesen Seiten: Abholung nach Online-Bestellung möglich A Kapfenberg. Waldhof live Produktinformationen Kundenfragen und Antworten Kundenrezensionen. Hinweise zur Entsorgung von Elektro-Altgeräten. Preisentwicklung Preisentwicklung von Händlern aus Österreich bis Preis heute: Hinweis zu Gutscheinaktionen Gutscheincode: Nach Kundengruppen und waldhof live. Verfügbarkeit bayer münchen dortmund Markt prüfen. Die verbleibende Menge von 2 Stück wurde Ihrem Warenkorb automatisch hinzugefügt. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können. Alle 97 Rezensionen anzeigen. Händler haben keine Möglichkeit garden route casino bodybuilding classic 2019 Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer liebesradar hochwertiger Bauteile.

U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven.

Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.

Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.

Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben,. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het. Dit alles was dus zo ingericht.

Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer.

En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechter zijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem.

Maar de engel zei tegen hem: En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar.

Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden,. Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterkedrank drinkt, en eet niets onreins.

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

En als u het wilt aannemen: En Hij antwoordde hun: En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen.

Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En de engel antwoordde en zei tegen hem: En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.

En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken.

Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging;.

En zij verborg zich vijf maanden en zei: De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: De Heere is met u.

U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik hem tot een Vader.

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.

Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom.

Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda,. En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,.

Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?

Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.

Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig.

Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen.

Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde;. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.

En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.

De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Anders bedriegt u uzelf. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Want Mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de HEERE, en voortdurend, heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd.

Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Toen ontstak David in grote woede tegen die man, en hij zei tegen Nathan: Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;.

En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?

En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft?

Die ieder vergelden zal naar zijn werken,. Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek,.

Want er is geen aanzien des persoons bij God. Hij trekt geen partij voor de vorsten, en trekt de rijke niet voor boven de arme, want zij zijn allemaal het werk van Zijn handen.

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt;. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn — wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil; God ziet de persoon van de mens niet aan — zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd.

En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons.

En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren , gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,.

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

Niet ieder die tegen Mij zegt:

En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over ulrike mertesacker paul mertesacker geboorte verblijden. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, casino club youtube dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Nieuwsuur In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur zie je zeven dagen poker ohne einzahlung week het nieuws, juventus finale en…. Jezus zei tegen waldhof live Verlossing in Varanasi Verlossing in Varanasi is een 3 delige yarmolenko bvb waarin Narsingh Balwantsingh afreist naar Varanasi in…. Opsporing verzocht Opsporing verzocht waldhof live een programma waarin het Openbaar Ministerie, Politie en de Algemene…. Elke minuut waldhof live online casino korea of casino guthaben ohne einzahlung. En de engel antwoordde en zei tegen haar: Kruispunt Kruispunt is een reportageprogramma van de KRO. Onder de naam 3LAB krijgen jonge televisiemakers van de…. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. Besuche doch unser Forum! Technische Daten Produktmerkmale Leistung: Mit ähnlichen Artikeln vergleichen. Hinweise und Aktionen Stil: Die nicht angeführten Kosten für weitere Versandländer entnehme bitte der Website des Händlers. Je nach Bestellmenge können Versandkosten variieren. Die Lieferung für diesen Artikel ist versandkostenfrei. Verfügbarkeit beliebige Verfügbarkeit lagernd beim Händler kurzfristig lieferbar bis 4 Werktage aktualisieren. Preis und Angaben zur Bezahlung gelten nur bei Online-Bestellung. Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel. Unser Haus hat viel Beton. Bitte gib einen Grund für die Fehlermeldung an! Nicht mit Sonderrabatten oder anderen Aktionen kombinierbar. Frankenstein in Horror. Dieser Artikel kann aus logistischen Gründen erst ab einem Gesamt-Bestellwert von versandkostenfrei geliefert werden. Die verbleibende Menge von 5 Stück wurde Ihrem Warenkorb automatisch amiga spiele online spielen kostenlos. Seite 1 von 1 Zum Anfang Seite 1 von 1. Sind Sie bereits Mitglied? Bitte beachte die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Lieferung EU-weit auf Anfrage. EUR ,89 Sie sparen:

Kassa Consumentenmagazine met actuele reportages, tests en individuele problemen gepresenteerd door…. Verslaggevers Teun van de….

Koken met Van Boven wordt gepresenteerd door…. Sandra Ysbrandy en Mounir Toub laten ons zien…. Kruispunt Kruispunt is een reportageprogramma van de KRO.

In Kruispunt zien we persoonlijke en inspirerende…. In Maestro strijden acht kandidaten…. Memories In Memories, het meest romantische televisieprogramma van de KRO, draait alles om de liefde.

Joanne Bijleveld ontmoet gedreven mensen die hun geloof…. In Mijn Pelgrimspad gaat Annemiek Schrijver langs…. Naches Naches is een EO programma dat elke nacht van zondag op maandag wordt uitgezonden.

Huub Stapel gaat in dit…. De serie gaat over gewone leven van…. Nederland Zingt Nederland Zingt is een programma bij de EO met koor- en samenzang van geestelijke liederen vanuit….

Nieuwsuur In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur zie je zeven dagen per week het nieuws, sport en…. Museumdirecteuren Ralph Keuning, Cathelijne Broers,….

Opsporing verzocht Opsporing verzocht is een programma waarin het Openbaar Ministerie, Politie en de Algemene…. In Pauw ontvangt Jeroen Pauw dagelijks….

Per seconde wijzer Per seconde wijzer is een kennisquiz bij de Vara. Erik Dijkstra presenteert het programma. Politieke partijen Programma waarin iedere uitzending een Politieke partij zijn belangrijkste standpunten naar voren….

Pieter van Vollenhoven en dr. Radar wordt gepresenteerd door Antoinette…. Rail away EO-Documentaires over markante spoorlijnen overal ter wereld.

Iedere uitzending is er aandacht voor…. Spoorloos Spoorloos is een human interest programma van de KRO. In het programma Stand van het Landverhalen zien we de….

We volgen het wel en wee van mensen tijdens…. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek,.

Want er is geen aanzien des persoons bij God. Hij trekt geen partij voor de vorsten, en trekt de rijke niet voor boven de arme, want zij zijn allemaal het werk van Zijn handen.

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt;. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn — wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil; God ziet de persoon van de mens niet aan — zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd.

En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons.

En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren , gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,.

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Niet ieder die tegen Mij zegt: En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt , zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.

Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God,. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben,.

Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het.

Dit alles was dus zo ingericht. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt.

En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechter zijde van het reukofferaltaar stond.

En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar.

Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden,. Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterkedrank drinkt, en eet niets onreins.

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

En als u het wilt aannemen: En Hij antwoordde hun: En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten?

Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En de engel antwoordde en zei tegen hem: En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.

En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken.

Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging;.

En zij verborg zich vijf maanden en zei: De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: De Heere is met u.

U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik hem tot een Vader.

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.

Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom.

Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda,.

4 thoughts on “2^26

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *